หน้า:เทศาภิบาล - ดำรง - ๒๔๙๘.pdf/27

หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๒๒

ทั้งเรือนจำโอนไปยังกระทรวงไปยังกระทรวงยุติธรรมที่ตั้งขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง ระเบียบการในกระทรวงมหาดไทยเองก็ต้องแก้ตั้งแต่แรก อย่างหนึ่ง คือ สั่งให้เลิกประเพณีที่เจ้าหน้าที่ต้องไปเสนอราชการที่บ้านเสนาบดี เพราะตัวข้าพเจ้าจะเข้าไปประจำทำงานที่ศาลลูกขุนทุกวันเหมือนกับคนอื่น และให้จัดห้องประชุมขึ้นที่ในศาลาลูกขุนห้อง ๑ ถึงเวลากลางวัน ให้เจ้าหน้าที่นำหนังสือราชการไปเสนอต่อข้าพเจ้าในที่ประชุมพร้อมกันวันละครั้งทุกวัน ในเวลาประชุมนั้น ข้าพเจ้าเชิญพระยาราชวรานุกูลให้มานั่งอยู่ข้างตัวข้าพเจ้า เมื่อฟังข้อราชการที่จะต้องมีคำสั่ง ข้าพเจ้าถามท่านก่อนว่า การเช่นนี้เคยสั่งกันมาอย่างไร หรือถ้าข้าพเจ้าสงสัยไม่รู้เค้ามูลของการนั้น ก็ถามให้ท่านชี้แจงจนเข้าใจก่อน ถ้าเป็นการสามัญ ข้าพเจ้าเห็นว่า ทำตามเดิมได้ ไม่มีโทษ ก็สั่งให้ทำไปอย่างเดิม ถ้าเห็นว่า อาจจะมีได้มีเสีย ซึ่งจะต้องเลือกหาทางที่ถูก ข้าพเจ้าปรึกษาพระยาราชฯ ก่อน ถ้าเห็นพ้องกัน ก็สั่งตามนั้น ถ้าเห็นต่างกัน ก็ปรึกษาชี้แจงกันต่อไปจนตกลง ถ้าไม่ตกลงกันหรือเห็นว่า เป็นการสำคัญ ไม่ควรจะสั่งโดยพลการ ก็ให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ขอเรียนพระราชปฏิบัติ หรือกราบทูลหารือเป็นเรื่องส่วนตัวตามที่เห็นสมควร แต่ลักษณะขอเรียนพระราชปฏิบัตินั้น ข้าพเจ้าสั่งให้เลิกวิธีเขียนบันทึกในสมุดดำอย่างแต่ก่อน เปลี่ยนเป็นจดหมายซึ่งข้าพเจ้าร่างเองเป็นนิตย์ กราบทูลอย่างเล่าเรื่องคดีที่มีขึ้น แล้วกราบทูลวินิจฉัยตามความคิดของข้าพเจ้า และที่สุดกราบทูลว่าเห็นควรจะทำอย่างไรในจดหมายนำ ถ้าในใบบอกมีถ้อยคำควรพิจารณา ก็ให้คัด