หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/16

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี
ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ