หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/27

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑
เข้าโภช ๔๘๐๒๐ ผล เปนเงิน ๒๑๑ บาท อัฐ
ฟักทอง ๓๔๖ ผล เปนเงิน ๕๙ บาท ๔๘ อัฐ
ฟักเขียว ๗๖๐๐ ผล เปนเงิน ๓๙ บาท
รวมเป็นเงิน ๗๗๔๒ บาท ๒๒ อัฐ
สินค้ากรุงเทพฯ ที่เอามาจำหน่ายในพระปฐม คือ
ทุเรียน ๑๙๕๖ ผล เปนเงิน ๑๙๙๓ บาท ๔๐ อัฐ
แมงคุด ๕๗๖๑๑ ผล เปนเงิน ๗๒๐ บาท อัฐ
หมาก ๑๑๔๓๕๐ ผล เปนเงิน ๕๗๑ บาท ๔๘ อัฐ
พลู ๔๖๔๔๐ กำ เปนเงิน ๑๖๒๘ บาท ๔๑ อัฐ
มะนาว ๘๖๕๐ ผล เปนเงิน ๒๖ บาท ๓๒ อัฐ
กระท้อน ๒๕๑๑ ผล เปนเงิน ๔๘ บาท
แตงโม ๓๐๐ ผล เปนเงิน ๓๙ บาท
มะพร้าว ๖๓๐๐ ผล เปนเงิน ๔๗๐ บาท
เงาะ ๔๐๕๐ ผล เปนเงิน ๔๙ บาท
ส้มโอ ๔๐๐ ผล เปนเงิน ๑๒ บาท ๒๓ อัฐ
ลำไย ๑๗๐๐ ผล เปนเงิน บาท ๑๖ อัฐ
รวมเป็นเงิน ๕๕๖๓ บาท ๑๖ อัฐ