หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/3

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
พิมพ์ครั้งที่ ๑ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โปรดให้พิมพ์สำหรับใช้ในราชการ
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา พ.ศ. ๒๕๑๑ (๑,๐๐๐ เล่ม)