หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/47

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๑

บาดหลวงยังไม่สันทัด ต้องสั่งต้องสอนจึงทำได้ แต่กระนั้นเห็นว่าที่จะหาผู้ใดเปนเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีในเวลานี้ ให้ดียิ่งกว่าพระยาสุนทรบุรีเห็นว่าหาไม่ได้ ด้วยทรงคุณวุฒิอันสำคัญ กล่าวคือ ที่คนในมณฑลนับถือทั่วไปอย่างเดียวกับพระยาพิไชย แลพระยาสุขุม ถึงกระบวนความสามารถในบางอย่างจะต่ำกว่าข้าหลวงเทศาภิบาลทั้ง ๒ นั้น ก็เล่นที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ จึงไต่วิ่งถามได้ง่าย จึงเห็นว่าควรเปนที่พอใจอยู่แล้ว


(เซนพระนาม) ดำรงราชานุภาพ