หน้า:เอกสารตรวจราชการนครชัยศรี - ดำรง - ๒๕๑๑.pdf/48

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ นายกำธร สถิรกุล ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑