หน้า:แจ้งความ สนร (๒๔๙๖-๑๐-๐๖).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๒๑ ตุลาคม ๒๔๙๕

เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๖๔
๓๖๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เรื่อง ชมเชยในการแต่งหนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา

ด้วยนายหยุด แสงอุทัย กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้อุตสาหะพยายามเรียบเรียงหนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา เพื่อให้ประชาชนทั่ว ๆ ไปอ่านเข้าใจได้ง่าย ขึ้นเผยแพร่ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

สำนักนายกรัฐมนตรีขอชมเชยในความอุตสาหะพยายามของนายหยุด แสงอุทัย ทั้งนี้เป็นอันมาก

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๙๕
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสงวน ศรีเสริมวงศ์ ธรรมศาสตร์บัณฑิต อัยการผู้ช่วยจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง