หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/174

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
รายงานการชุมนุมกรรมการองคมนตรี
  • ห้องเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
  • วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ เริ่มเวลา ๓.๒๕
 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประทับเปนประธาน
กรรมการมาประชุมพร้อมกัน คือ:—
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต
 หม่อมเจ้าสิทธิพร
 หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์
 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
 พระยาสุรินทราชา
 พระยาจินดาภิรมย์
 พระยาเทพวิทุรฯ
 พระยาโกมารกุลมนตรี
การเปิดประชุม พระโอวาทผู้ทรงเปนประธาน  ผู้ทรงเปนประธานทรงเปิดประชุม ตรัสต้อนรับกรรมการว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งแต่งกรรมการนี้ขึ้นเพื่อจัดระเบียบองคมนตรีใหม่นั้น ทรงรู้สึกภูมพระหทัยที่ได้ท่านทั้งหลายผู้มีชื่อเสียงมาร่วมทำกิจการนี้ เพื่อกรรมการทั้งหลายจักได้ทราบตระหนักในพระราชประสงค์, ทรงแถลงพระปรารภว่า องคมนตรีนี้ได้มีมาแต่รัชกาลที่ ๕ เปนเวลานานมาแล้ว เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
/จุลจอมเกล้า