หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/223

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๖๕

ถ้าจะพูดทางกว้าง moral courage กับ culture เปนสมบัติของบุคคลที่เดินตามกัน ถ้า culture ต่ำ moral courage ก็น้อย ถ้า culture สูง moral courage ก็มากเปนลำดับ เพราะฉนั้น เมื่อต่อไปภายหน้า กรรมการองคมนตรีมี moral courage พอที่จะขอร้องประชุม ถึงแม้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับข้ออันตรายแผ่นดิน ก็คงเปนเรื่องที่มีมูลเหตุเพียงพออันสมกับผู้มี culture คงจะไม่เปนเรื่องเหลวไหลของ uncultured people.

เพราะฉนั้น ข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่า การที่เปิดโอกาสให้องคมนตรีประชุมกันเองได้ คงจะไม่เปนข้อเสียหาย และอาจจะเปนหนทางที่ดีได้ เพราะอยางไรก็ดี ความเห็นของกรรมการองคมนตรีไม่เปนความเห็นที่พระมหากระษัตริย์จะต้องทำตามเลย จึงหาได้เปลี่ยนวิธีปกครองแผ่นดินไม่ แต่ก็ยังเปิดช่องให้กรรมการองคมนตรีออกความเห็นได้ในทางที่ถูก คือ ในทางที่ไม่ผิด constitution.

(ลงพระนาม) สิทธิพร