หน้า:โฉมหน้าศักดินาไทย (9th ed).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
จิตร ภูมิศักดิ์     ๒๙   

แน่นอน ความเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางของประชาชนไทยที่คัดค้านและประณามจักรวรรดินิยมและศักดินานี้ย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยในปัจจุบันนี้ได้ตื่นตัวขึ้นแล้วโดยสมบูรณ์ เขาได้สามารถมองเห็นแล้วอย่างชัดเจนว่า ใครคือศัตรูที่ปล้นสะดมแล่เนื้อเถือหนังพวกเขา และใครคือศัตรูที่สูบรีดซึมลึกเข้าไปจนถึงแกนกระดูกดําของเขาทั้งมวล ความจัดเจนในชีวิตของเขา เป็นต้นว่าความอดอยากยากแค้นและค่าครองชีพอันสูงลิบ, กรรมกรผู้เป็นเจ้าของแรงงานต้องถูกขูดรีดจนกระทั่งชีวิตของเขามีความหมายเพียง "ทํางานเพื่อให้ได้กิน กินเพื่อให้มีแรงทํางาน" อันเป็นวงวัฏไม่รู้จบ และซํ้ายังต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงาน, นายทุนแห่งชาติต้องล้มละลาย, เศรษฐกิจแห่งชาติอับเฉาร่วงโรยลงทุกขณะ, ชาวนาผู้ไถนาและปลูกข้าว...ผู้ได้รับสมญาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ กลับไม่มีข้าวกิน ค่าเช่าและดอกเบี้ยสูงลิ่ว หนี้สินท่วมท้นรุงรัง และกลายเป็นคนล้มละลายไร้ที่นา, กลายเป็นชาวนารับจ้าง, กลายเป็นคนขายแรงงานไปในที่สุด ซึ่งทั้งมวลนี้เป็นความจัดเจนในด้านเศรษฐกิจก็ดี, หรือความเหลวแหลกฉ้อโกงในวงการรัฐบาล, การใช้อํานาจเป็นธรรมของผู้ยิ่งใหญ่, การแย่งชิงอํานาจกันและกัน, การกดขี่ประชาชนด้วยกฏหมายอันไม่เป็นธรรม, การขูดรีดภาษีอากรอย่างหนักหน่วง ซึ่งทั้งมวลนี้เป็นความจัดเจนทางด้านการเมืองก็ดี, และความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของชนชั้นในสังคม, ความเหลวแหลกของจริยธรรมที่กําลังระบาดเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก, การผูกขาดศิลปะและวรรณคดีไว้ในมือชนกลุ่มน้อย ซึ่งทั้งมวลนี้เป็นความจัดเจนทางด้านวัฒนธรรมก็ดี ความจัดเจนเหล่านี้เมื่อประมวลเข้าด้วยกันแล้ว มันได้สอนให้ประชาชนไทยมองเห็นได้ว่า ต้นตอที่มาใหญ่ของมันก็คือ จักรวรรดินิยม (รวมทั้งสมุน คือ นายทุนนายหน้าและนายทุนขุนนาง) และศักดินา