หน้า:๒๔๗๘.๐๕.๐๕ - พรบแก้ไขเพิ่มเติมกลักษณะอาชญา (๖).pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
เล่ม ๕๒ หน้า ๓๒๔
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งรัฐธรรมนูญ จึ่งมีคำสั่งนี้ว่า ให้ประกาศพระราชบัญญัติที่ว่านั้นในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

  • สั่งมาณวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๘
  • นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
  • นายกรัฐมนตรี