หน้า:๒๔๗๘.๐๕.๐๕ - พรบแก้ไขเพิ่มเติมกลักษณะอาชญา (๖).pdf/5

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๗
เล่ม ๕๒ หน้า ๓๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ผู้มีหน้าที่ในการนั้นจะเห็นสมควร แต่ห้ามมิให้เอาตัวไปประหารชีวิตภายในกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุด"

มาตรา  บรรดาอรรถคดีที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับไปตามกฎหมายเดิม

ประกาศมาณวันที่ พุทธศักราช ๒๔๗๗ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี