หน้า:2554-4726 (Public Prosecutor v. Tangnopphakun).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
(๓๑)
สำหรับศาลใช้
 
ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำพิพากษา
คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๑๑ /๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๗๒๖/๒๕๕๔
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลอาญา
วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
 
ความอาญา
ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์
นายอำพล ตั้งนพกุล จำเลย
เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โจทก์ฟ้องว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเป็นประมุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน เป็นพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประมุขของประเทศ และทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นองค์พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน และมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์รัชทายาท จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโมโตโรล่า หมายเลขประจำเครื่อง (IMEI) หมายเลข ๓๕๘๙๐๖๐๐๐๒๓๐๑๑๐ จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมาย

/หลายกรรม