หน้า:ASEAN Charter Thai.pdf/55

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
55

9. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน
  • คณะกรรมการผู้ตรวจด้านโทรคมนาคมอาเซียน

10. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน

  • การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการขนส่ง

11. การประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

  • การประชุมองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน

12. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียนลุ่มแม่น้ําโขง

  • คณะกรรมการเตรียมการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มแม่น้ําโขง
  • คณะกรรมการระดับสูงการคลัง

13. ศูนย์พลังงานอาเซียน

14. ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว