หน้า:ASEAN Charter Thai.pdf/56

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
56

III. ประชาคม สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน

2. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่กํากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

3. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านภัยพิบัติอาเซียน

  • คณะกรรมการด้านภัยพิบัติอาเซียน

5. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

  • เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

6. สมัชชารัฐภาคีต่อความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน

  • คณะกรรมการของสมัชชารัฐภาคีต่อความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน

7. ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน