หน้า:ConventionAgainstTorture th.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
คำแปล
 
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่น
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
 
  • กองแปล
  • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • 28 กันยายน 2544