หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/51

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
No. 3.
the queen's standard. l' etendard de la reine. die königin-standarte.