หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/61

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
No. 13.
the national flag. le drapeau national. die national-flagge.