หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/62

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
No. 14.
the pilot's flag. le pavillon de pilote. die lootsen-flagge.