หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ทำขึ้น ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่สิบสองของเดือนธันวาคม คริสตศักราชสองพันสิบห้า

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องเพื่อการนั้น จึงได้ลงนามในความตกลงนี้

คณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ