ด้วยได้รับบอกเจ้าอุปราชแลเค้าสนามหลวงนครเมืองน่านว่า พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครเมืองน่าน มีที่ดินอยู่ ๒ ตำบล คือ

(๑) ที่ตำบลบ้านช้างค้ำ โดยยาวทิศใต้ ๓ เส้น ๑๗ วา ทิศตวันตก ๑๒ วา ๒ ศอก ทิศตวันออก ๑ เส้น ๑๔ วา ทิศเหนือ ๑ เส้น ๒ วา กับมีเรือนอยู่ในที่นี้ ๑ หลัง กว้าง ๓ วา ยาว ๑๑ วา ๑๑ ห้อง ๆ กว้าง ๑ วา เครื่องบนแลฝาพื้นไม้สัก หลังคามุงกระเบื้องไม้ ๑ หลัง

(๒) ที่ดินตำบลบ้านดอนแก้ว ยาวด้านละ ๓ เส้น ๑ วา ๒ ศอก กว้างด้านลพ ๑ เสน ๑๘ วา กับมีเรือนอยู่ในที่นี้ ๑ หลัง กว้าง ๓ วา ๑ ศอก ยาว ๘ วา ๘ ห้อง ๆ กว้าง ๑ วา พื้นฟากฝาสานมุงแฝก

(๓) ที่เค้าสนามหลวง มีเรือน ๓ หลัง หลังหนึ่งกว้าง ๒ วา ๓ ศอก ยาว ๙ วา ๙ ห้อง ห้องกว้าง ๑ วา เครื่องบนไม้สัก พื้นไม้สัก มุงกระเบื้องไม้ อีกหลังหนึ่งกว้าง ๒ วา ๓ ศอก ยาว ๕ วา ๕ ห้อง ๆ กว้าง ๑ วา เครื่องแลพื้นฝาไม้สัก มุงกระเบื้องไม้ อีกหลังหนึ่งกว้าง ๒ วา ยาว ๔ วา ๔ ห้อง ๆ กว้าง ๑ วา มุงกระเบื้องไม้ฝาสาน

ที่ดิน ๒ ตำบล กับเรือน ๕ หลังนี้ พระเจ้านครเมืองน่านขอถวายเปนของรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทยได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รับไว้สำหรับราชการต่อไปแล้ว

วันที่ ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก