ไฟล์:จมห รับพระยาเศวตกุญชร - ๒๔๗๐.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,845 × 2,745 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 6.57 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 46 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Record Regarding the Reception of Phraya Sawet Kunchon

ไทย: จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร

 s:th:จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q689721
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Record Regarding the Reception of Phraya Sawet Kunchon
ไทย: จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q689721
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: This book contains:
  1. A preface by Prince Damrong Rachanuphap of Siam, dated 9 November 2470 BE (1927 CE).
  2. Chotmaihet Rueang Rap Phraya Sawet Khunchon ("Record Regarding the Reception of Phraya Sawet Kunchon"), being a record of the ceremony for receiving a white elephant in the year 2355 BE (1812/13 CE) during the reign of King Rama II of Bangkok, of which the author and the date of creation are not mentioned anywhere. The manuscript containing the said work originally belonged to Prince Dechadison of Siam. The Royal Society of Siam obtained the manuscript and had the work printed for the first time as this book.
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐
๒. จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร ว่าด้วยการรับช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่ ๒ กรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. ๒๓๕๕ แต่ใครแต่ง แต่งเมื่อใด ไม่ปรากฏ ต้นฉบับเป็นสมุดไทย เจ้าของดั้งเดิม คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ราชบัณฑิตยสภาได้มาและนำออกพิมพ์เป็นครั้งแรก
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2469 หรือ 2470
publication_date QS:P577,+1927-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: ราชบัณฑิตยสภา (ผู้รวบรวม). (๒๔๗๐). จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์เนื่องในงานสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๗๐).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน06:38, 17 มิถุนายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 06:38, 17 มิถุนายน 2564หน้า 1,845 × 2,745, 46 (6.57 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{institution:Royal Society of Thailand}} from {{th|1=ราชบัณฑิตยสภา (ผู้รวบรวม). (๒๔๗๐). ''จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร''. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์เนื่องในงานสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๗๐).}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์