ไฟล์:รายงานการประชุม สผ (๒๔๘๓-๐๙-๑๙).pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,752 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 1.85 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 57 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

คำอธิบาย
English: Verbatim transcript of the meeting of the House of Representatives of Thailand 14/2483 (2nd ordinary session), held on Thursday, 19 September 2483 Buddhist Era (1940 Common Era), at Ananta Samakhom Throne Hall.
Contents
 1. Urgent motion requesting the House to express its compliments to the government
 2. Motion for changing the meeting agenda
 3. Draft amendment to the constitution regarding its transitory provisions
 4. Bill on the change of nationality as a result of a change in the border lines between Thailand and Burma around the Sai River
 5. Question regarding policy as to the modification of the Clergy Administration Act
 6. Question regarding epidemic amongst beasts of burden
 7. Question regarding cooperatives in the areas of Kamphaeng Saen District & Bang Len District
 8. Question regarding title deed issuance fees
 9. Question regarding government sawmills
 10. Question regarding police vehicle expenses
 11. Question regarding husbandry of beasts of burden
 12. Question regarding some occupations which are not carried out by the Thais
 13. Public school bill (No. 3)
 14. Question for changing the meeting agenda
ไทย: รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสยาม ครั้งที่ ๑๔/๒๔๘๓ (สมัยสามัญที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
สารบัญ
 1. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาฯ แสดงความชมเชยต่อรัฐบาล
 2. ญัตติ เรื่อง ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
 3. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล
 4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนสัญชาติเนื่องจากเปลี่ยนเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและพม่า ตอนแม่น้ำสาย
 5. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์
 6. กระทู้ถาม เรื่อง สัตว์พาหนะเป็นโรคระบาด
 7. กระทู้ถาม เรื่อง การสหกรณ์ในท้องที่อำเภอกำแพงแสนและบางเลน
 8. กระทู้ถาม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกโฉนด
 9. กระทู้ถาม เรื่อง โรงเลื่อยจักรของรัฐบาล
 10. กระทู้ถาม เรื่อง ค่าพาหนะตำรวจ
 11. กระทู้ถาม เรื่อง การบำรุงพันธุ์สัตว์พาหนะ
 12. กระทู้ถาม เรื่อง อาชีพบางอย่างที่มิได้อยู่ในมือคนไทย
 13. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ (ฉบับที่ ๓)
 14. ญัตติ เรื่อง ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
วันที่
แหล่งที่มา
ไทย: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๔๘๓). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๔/๒๔๘๓ (สมัยสามัญที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓. สภาผู้แทนราษฎร: พระที่นั่งอนันตสมาคม.
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q31349526

การอนุญาตใช้สิทธิ

The copyright over this work has expired because it is a work originated in Thailand and (1) it is a work created by a juristic person and 50 years have passed since its creation or first publication, according to section 19 of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994 CE), and also (2) it is a work created by commission of or under control of the State and 50 years have passed since its creation or first publication, according to section 23 of the same Act.

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน14:51, 23 ตุลาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 14:51, 23 ตุลาคม 2564หน้า 1,239 × 1,752, 57 (1.85 เมกะไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{Institution:Secretariat of the House of Representatives of Thailand}} from {{th|1=สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๔๘๓). ''[https://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/384919/14_24830919_wb.pdf รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๔/๒๔๘๓ (สมัยสามัญที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓]''. สภาผู้แทนราษฎร: พระที่นั่งอนันตสมาคม.}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์