ไฟล์:เขี้ยวแก้ว - จุลจอม - ๒๔๖๙.pdf

ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(4,279 × 6,056 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 4.12 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 53 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Crystal Tooth

ไทย: พระเขี้ยวแก้ว

 s:th:พระเขี้ยวแก้ว  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (1853–1910)  wikidata:Q158861 s:th:ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว q:th:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่ออื่น
รัชกาลที่ 5; พระราชา ร.5
คำอธิบาย พระมหากษัตริย์, นักการเมือง, เจ้าหน้าที่การทูต, รัฐบุรุษ, military officer และ นักเขียน
วันเกิด/วันเสียชีวิต 20 กันยายน พ.ศ. 2396 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่เกิด/สถานที่เสียชีวิต พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอัมพรสถาน
ระยะเวลาสร้างสรรค์งาน 2432 หรือ 2433 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
สถานที่สร้างสรรค์งาน
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q158861
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Crystal Tooth
ไทย: พระเขี้ยวแก้ว
รุ่น 2nd
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q96971484
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q97382960
คำอธิบาย
English: A book regarding the tooth relic of Sri Lanka, composed by King Rama V of Siam during his trip to Sri Lanka in the year 2440 BE (1897/98 CE). The work was first printed as part of the book Thiao Thi Tang Tang Phak Thi Song ("Travelling to Various Places: Volume 2") in an unknown year. It was printed as a separate book for the first time in the year 2469 BE (1926/27 CE). Also in 2469 BE, it was once again printed as a separate book, which is this file. This book also contains an introduction by his younger brother, Prince Damrongrachanuphap.
ไทย: หนังสือว่าด้วยพระทันตธาตุแห่งลังกา รัชกาลที่ ๕ แต่งเมื่อประพาสลังกาใน พ.ศ. ๒๔๔๐ พิมพ์ครั้งแรกเป็นส่วนหนึ่งของ เที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ ๒ ไม่ทราบปี ต่อมาพิมพ์เป็นเล่มต่างหากเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นครั้งแรก ในปีเดียวกัน พิมพ์เป็นเล่มต่างหากเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งได้แก่หนังสือเล่มนี้ เล่มนี้ยังมีคำอธิบาย ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2505
publication_date QS:P577,+1962-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: จุฬาลงกรณ์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. (๒๔๖๙). พระเขี้ยวแก้ว. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในการกฐินพระราชทาน มหาเสวกโท พระยาพจนปรีชา (หม่อมราชวงศ์สำเริง อิศรศักดิ์) สมุหพระราชพิธี กระทรวงวัง ณวัดเครือวัลย์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน00:13, 7 กรกฎาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 00:13, 7 กรกฎาคม 2564หน้า 4,279 × 6,056, 53 (4.12 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{creator:Chulalongkorn}} from {{th|1=จุฬาลงกรณ์, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. (๒๔๖๙). ''พระเขี้ยวแก้ว''. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในการกฐินพระราชทาน มหาเสวกโท พระยาพจนปรีชา (หม่อมราชวงศ์สำเริง อิศรศักดิ์) สมุหพระราชพิธี กระทรวงวัง ณวัดเครือวัลย์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙].}} with UploadWizard

54 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์