กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
กฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนัก
เพิ่มเติม

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมณเฑียรบาลสำหรับข้าราชการในพระราชสำนักขึ้นไว้ ก็โดยพระราชประสงค์จะกวดขันความประพฤติของข้าราชการในพระราชสำนักให้งามดีในที่ทุกสถาน ทั้งให้มีการบังคับบัญชาในระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยให้เปนระเบียบเดียวกัน เพื่อผู้ใหญ่จะได้มีโอกาศตรวจตราความประพฤติของผู้น้อยได้ทั่วถึง แต่โดยเหตุที่ความนิยมของบุคคลบางคนบังเกิดมีขึ้นใหม่แปลก ๆ กฎมณเฑียรบาลที่มีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เสนาบดีกระทรวงวัง ประกาศกฎมณเฑียรบาลฉบับนี้เพิ่มเติมว่า

มาตรา  ตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าราชการในพระราชสำนักผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๕๗ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๓ มาตรา ๕ จะทำการโฆษนาประกาศข้อความอย่างใด ๆ ต่อสาธารณชน เช่น ลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์ฤๅประกาศไว้ในที่แห่งใดก็ได้ ก่อนที่จะทำเช่นนี้ ต้องนำความร้องเรียนขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับอนุญาตเปนลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ขออนุญาตจึงจะนำความนั้นออกโฆษนาได้

มาตรา  ถ้าข้าราชการผู้ใดนำความที่ตนมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาออกโฆษนา ให้มีโทษชั้นมัธยมทัณฑ์ดังที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๘ มาตรา ๔๕ (ข) แห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๕๗ นั้น

ประกาศมาณวันที่ ๔ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ เปนวันที่ ๑๗๘๙ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"