กฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
กฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า กฎมณเฑิยรบาลที่มีอยู่แล้วยังหาพอเพียงแก่การไม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกกฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

มาตรา  ผู้ใดรับหญิงนครโสเภณี ฤๅหญิงแพศยาหาเลี้ยงชีพโดยทางบำรุงกาม เข้ามาร่วมสังวาศกันภายในเขตร์พระราชสำนักแห่งใด ๆ ท่านว่า มันประะฤติละเมิดพระราชอาญาโดยอาการอันลามก ให้ลงพระราชอาญาทั้งชายแลหญิงผู้ประพฤติทุราจารนั้น มีระวางโทษจำขังไม่เกินคนละ ๑ ปี

มาตรา  ผู้ใดรู้เห็นเปนใจในความประพฤติทุราจารเช่นนี้ ถ้าแลมันเปนเจ้าของห้อง ท่านว่า มันมีความผิดเสมอตัวการ ต้องระวางโทษจำขังไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามันมิใช่เจ้าของห้อง ให้ลงพระราชอาญาเพียงกึ่ง ๑ แห่งพระราชอาญาที่ตัวการได้รับ

ประกาศมาณวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ เปนวันที่ ๑๖๕๓ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"