กรมหมื่นดำรงราชานุภาพถวายบังคมลาไปเมืองสิงคโปร์

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
ถวายบังคมลาไปเมืองสิงคโปร์

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ ๑๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกขุนนาง

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ซึ่งจะเชิญลายพระราชหัดถ์ออกไปพระราชทานเคราน์ปรินส์กรุงรัซเซียที่เมืองสิงคโปร์ ในการที่เขาจะมาเยี่ยมเยียนกรุงเทพมหานครเปนครั้งแรกที่เจ้าประเทศนี้จะได้เข้ามา กับข้าราชการซึ่งจะตามเสด็จ ๖ นาย ได้มาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทคอยถวายบังคมลา

เมื่อกรมมหาดไทย กรมพระกระลาโหม อ่านใบบอกหัวเมืองขึ้นกราบทูลพระกรุณาตามเคยเสร็จแล้ว

พระยาพิพัฒน์โกษา กรมท่า นำพระยาวุฑฒิการบดี ๑ พระยาศรีสิงหเทพ ๑ พระยาชลยุทธโยธินทร์ ๑ หลวงสุรยุทธโยธาหาญ ๑ หลวงธนะผลพิทักษ์ ๑ นายร้อยโท นายมลิ ๑ ถวายบังคมลาตามเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ไปราชการตามที่กล่าวแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเข้าไปเฝ้าน่าพระที่นั่ง ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ ทรงเจิมพระราชทาน

จะได้เสด็จโดยเรือมกุฎราชกุมารในเวลาย่ำรุ่งวันนี้ ออกเรือจากท่าราชวรดิฐ

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก