กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ/ส่วนที่ 6

รายนามผู้บริจาคทรัพย์
ร่วมในการทอดกฐินพระราชทานกรมศิลปากร
ณ วัดเทพธิดาราม จังหวัดพระนคร
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

๑. อธิบดีกรมศิลปากร ๑๐๐.๐๐ บาท
๒. รองอธิบดีกรมศิลปากร ๑๐๐.๐๐ บาท
๓. เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการศาสนา ๓,๐๐.๐๐ บาท
๔. ข้าราชการสำนักงานเลขานุการกรมศิลปากร ๒๓๕.๐๐ บาท
๕. ข้าราชการกองการสังคีต ๑,๘๗๕.๐๐ บาท
๖. ข้าราชการกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ๑๕๕.๐๐ บาท
๗. ข้าราชการกองโบราณคดี ๕๙๐.๐๐ บาท
๘. ข้าราชการกองศิลปศึกษา นักเรัยนโรงเรียนนาฏศิลป
และโรงเรียนช่างศิลป ๑,๔๒๕.๐๐ บาท
๙. ข้าราชการกองกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ ๑๓๐.๐๐ บาท
๑๐. ข้าราชการกองสถาปัตยกรรม ๔๐๐.๐๐ บาท
๑๑. ข้าราชการกองหัตถศิลป ๔๐๕.๐๐ บาท
๑๒. ข้าราชการกองหอสมุดแห่งชาติ ๓๙๕.๐๐ บาท
๑๓. ข้าราชการประเภทลูกจ้างประจำ–ชั่วคราวของกรมศิลปากร ๘๐๕.๐๐ บาท
๑๔. ข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๓๐.๐๐ บาท
๑๕. นายสุเทพ ชูเชื้อ แห่งสำนักพิมพ์ก้าวหน้า
(รายได้จากเรื่อง พระอภัยมณี ฉบับชำระใหม่) ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีลมเซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๗. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ดำรงค์ก่อสร้าง ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกร ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๙. บริษัทเทพดุสิต จำกัด ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๐. นายธาดา วานิชสมบต ๕๐๐.๐๐ บาท
๒๑. บริษัทมลิฟ้า จำกัด ๔๐๐.๐๐ บาท
๒๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยคุณเส็ง ๒๐๐.๐๐ บาท
๒๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชฟ้า ๒๐๐.๐๐ บาท
๒๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างฟ้า ๒๐๐.๐๐ บาท
๒๕. บริษัทแสงและเสียง (ไทย) จำกัด ๒๐๐.๐๐ บาท
๒๖. บริษัทบ้วนเฮงก่อสร้าง จำกัด ๑๐๐.๐๐ บาท
๒๗. นายอาเฮ้า แซ่เอ็ง ๑๐๐.๐๐ บาท
๒๘. ห้างเบ๊เต๊กฮวด ๑๐๐.๐๐ บาท
๒๙. ร้านเอราวัณแอนติค ๑๐๐.๐๐ บาท
๓๐. ห้างอี้ยู่เจ ๑๐๐.๐๐ บาท
๓๑. โรงพิมพ์พระจันทร์ ๑๐๐.๐๐ บาท
๓๒. สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร ๑๐๐.๐๐ บาท
๓๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยวัตถุโบราณ ๑๐๐.๐๐ บาท
๓๔. สำนักพิมพ์คลังวิทยา ๔๐.๐๐ บาท
๓๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร พิมพ์หนังสือ กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อม
เป็นสวรรค์ และเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
ชำร่วยร่วมการกุศล ๑,๒๐๐ เล่ม