กะทู้ถามที่ 83/2478

 • กะทู้ถามที่ ๘๓/๒๔๗๘
 • ของนายทองม้วน อัตถากร ผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม
 • เรื่อง "ขอให้ร่างประมวลกฎหมายลักษณะอาญาใหม่"

คำถาม

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ นั้น นับว่า ได้มีการแก้ไขเป็นอย่างมากแล้ว ปรากฏว่า ยุ่งยากแก่การใช้เป็นอันมาก และบางมาตราก็ใช้ไม่เหมาะกับสมัยระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ สมควรแล้วที่จะร่างขึ้นใหม่ทั้งฉะบับ เพื่อประโยชน์แก่ราชการและชุมชน เรื่องนี้ได้ดำริแล้วเพียงไร และจะจัดการร่างใหม่เมื่อใด

คำตอบของรัฐบาล

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งได้มีการแก้ไขหลายครั้ง และบางมาตราไม่เหมาะสมกับระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนั้น รัฐบาลได้ดำริแล้วในอันที่จะปรับปรุงเสียใหม่ให้เหมาะสมกับกาลสมัย เวลานี้ อยู่ในระหว่างพิจารณา ซึ่งจะได้พยายามให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก