ข่าวถึงพิราลัย

มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (มหาพรหม ณน่าน)
กระทรวงมหาดไทย

มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา (มหาพรหม ณน่าน) ม.ป.ช., ป.ม., ท.จ.ว., ว.ป.ร. ๓ นายพลตรี ราชองครักษ์พิเศษ บุตรเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๘๙ พ.ศ. ๒๔๓๖ รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าราชวงศ์ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นเสนามหาดไทยจังหวัดน่าน และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าอุปราช พ.ศ. ๒๔๕๔ รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์เอก พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นมหาอำมาตย์ตรี พ.ศ. ๒๔๖๑ รั้งตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครน่าน พ.ศ. ๒๔๖๒ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้ามหาพรหมสุรธาดา นันทบุราธิวาศวงศ์ บรมราชประสงค์สฤษดิรักษ์ นิตยสวามิภักดิ์อาชวาศัย ประสาสนนัยวิจิตร กิติคุณาดิเรก เอกโยนกมหานคราธิบดี เจ้าผู้ครองนครน่าน พ.ศ. ๒๔๖๓ เลื่อนยศเป็นมหาอำมาตย์โท

เจ้ามหาพรหมสุรธาดาป่วยโรคชรา ถึงพิราลัยวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ คำนวณอายุได้ ๘๕ ปี

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก