คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 43

คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ ๔๓

ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๕ ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเก็บริบและทำลายให้หมดสิ้น ซึ่งเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด ซึ่งเสนอข่าวสาร บทความ และข้อเขียน แสดงความคิดเห็นอันส่อไปในทางก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในชาติ หรือนำผู้อ่านให้เกิดความนิยมเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ อันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติ ไม่ว่าในวิถีทางใด และกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการตามคำสั่งนั้น

บัดนี้ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในบรรดาประชาชนผู้มีเอกสารสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยสุจริต หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อ ๕ แห่งคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ข้อ ๒ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งเอกสารและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ซึ่งเสนอข่าวสาร บทความ และข้อเขียนแสดงความคิดเห็นอันส่อไปในทางก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในชาติ หรือชี้นำผู้อ่านให้เกิดความนิยมเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ หรือให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน หรือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินไม่ว่าในวิถีทางใด ทั้งนี้ บรรดาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในกรณีที่เอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นเป็นของทางราชการ หรือของเจ้าหน้าที่ หรือผู้สอนในกระทรวงทบวงกรม ซึ่งมีหน้าที่ในการให้การศึกษา ในการระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ หรือในการป้องกันราชอาณาจักร ทั้งนี้เฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

ข้อ ๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองพันบาท และให้ศาลสั่งทำลายเอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นเสีย

ข้อ ๔ ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามข้อ ๒ ถ้าได้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจทุกแห่งในราชอาณาจักร ภายในวันและเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ผู้นั้นพ้นจากความผิด

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามคำสั่งฉบับนี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำสั่งฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
  • พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
  • หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"