คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัว

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตามประกาศ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๓๐ แล้วนั้น

เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารายงานตัว ณ กองบัญชาการรักษาความสงบแห่งชาติ (กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ) ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
๒. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
๓. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
๔. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
๕. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
๖. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๗. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
๘. นางเบญจา หลุยเจริญ
๙. นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์
๑๐. นางปวีณา หงสกุล
๑๑. พลเอก พฤณฑ์ สุวรรณทัต
๑๒. นายพ้อง ชีวานันท์
๑๓. นายยรรยง พวงราช
๑๔. นายวิสาร เตชะธีรวัฒน์
๑๕. นายสนธยา คุณปลื้ม
๑๖. นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์
๑๗. นายสรวงษ์ เทียนทอง
๑๘. นายประเสริฐ บุญชัยสุข


  • สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์