คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2557

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

๑. นายเกรียง กัลป์ตินันท์
๒. พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ
๓. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
๔. นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
๕. นายสนธิ ลิ้มทองกุล
๖. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
๗. นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
๘. จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ
๙. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
๑๐. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
๑๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
๑๒. นายสุทิน คลังแสง
๑๓. นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
๑๔. นายสุนัย จุลพงศธร
๑๕. นายสงวน พงษ์มณี
๑๖. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
๑๗. นายธนพล อิ๋วสกุล
๑๘. นายณัฐ สัตยาภรพิสุทธิ์
๑๙. นายจักรพันธ์ บริรักษ์
๒๐. นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโดมกุล
๒๑. นายวราวุธ ฐานังกรณ์
๒๒. นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
๒๓. นายสุรภักดิ์ ภูไชยแสง
๒๔. นายสุรพศ ทวีศักดิ์
๒๕. นายพันทิวา ภูมิประเทศ
๒๖. นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง
๒๗. นายนิธิวัต วรรณศิริ
๒๘. นายศรัณย์ ฉุยฉาย
๒๙. นางสาวสุดา รังกุพันธ์
๓๐. นายไตรรงค์ สินสืบผล
๓๑. นายชัยอนันท์ ไผ่สีทอง
๓๒. นายชฤต โยนกนาคพันธุ์
๓๓. นายวัฒน์ วรรลยางกูร
๓๔. นางสาวสาวตรี สุขศรี
๓๕. นางสุดสงวน สุธีสร
  • สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์