คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2557

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕๗/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐–๑๒๐๐ ดังนี้

๑. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๒. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
๓. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
๔. นายวิสา คัญทัพ
๕. นางไพรจิตร อักษรณรงค์
๖. นางดารุณี กฤตบุญญาลัย
๗. พันตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์
๘. นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ
๙. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
๑๐. นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
๑๑. นายสงวน พงษ์มณี
๑๒. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
๑๓ นายนิธิวัต วรรณศิริ
๑๔. นายศรัณย์ ฉุยฉาย
๑๕. นายไตรรงค์ สินสืบผล
๑๖. นายชฤต โยนกนาคพันธุ์
๑๗. นายวัฒน์ วรรลยางกูล
๑๘. นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง
  • สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"