คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ

(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ

โดยที่ปรากฏจากการสอบสวนเป็นที่แน่ชัดว่า นายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ ได้กระทำการอันแรงร้าย บ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร คุกคามความสงบภายใน ทำการสะสมอาวุธร้ายแรงมากมายหลายชนิด เพื่อแยกเอาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปรวมกับอาณาจักรลาวในระบบนิยมคอมมิวนิสต์ ชักชวนให้ล้มล้างรัฐปัจจุบัน โดยนำกำลังและอาวุธจากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามาสนับสนุนหรือบังคับให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตน และดำเนินการปล้มสดมภ์ทรัพย์สินราษฎรในท้องที่ ๓ จังหวัด คือ สกลนคร อุดรธานี และหนองคาย ให้เกิดความระส่ำระสายในการดำรงชีพโดยทั่วไป คนทั้งสองนี้ได้เกลี้ยกล่อมและโฆษณาชักจูงให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเป็นสมัครพรรคพวก โดยกล่าวหาใส่ร้ายรัฐบาลไทยุทกยุคทุกสมัยเพื่อให้ราษฎรเสื่อมคลายความนิยมและจงรักภักดีต่อราชอาณาจักรไทย นายครอง จันดาวงศ์ ได้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดความเกลียดชังและขาดความเคารพจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ การกระทำของนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ เป็นภัยร้ายแรง เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ให้กรมตำรวจจัดการประหารชีวิตนายครอง จันดาวงศ์ กับนายทองพันธุ์ สุทธิมาศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์สืบไป

ให้กรมตำรวจปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุด

 • สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔
 • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
 • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก