คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร

(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร

เนื่องจากที่เกิดเหตุการณ์อันร้ายแรงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ซึ่งนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร เป็นหัวหน้า กระทำร้ายเจ้าหน้าที่ถึงตายถึง ๕ คน ที่บ้านใหม่ไทยเจริญ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และเนื่องจากรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งรายงานการสอบสวนอย่างละเอียดมายังข้าพเจ้ายืนยันว่า การกระทำของนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร กับพวก เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ คุกคามความสงบภายในประเทศ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร โดยมติของคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๒ จึงให้อธิบดีกรมตำรวจจัดการประหารชีวิตนายศิลา วงศ์สิน หรือลาดละคร เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างป้องกันการกระทำผิดชนิดนี้ต่อไปภายหน้า

ให้อธิบดีกรมตำรวจปฏิบัติการตามคำสั่งนี้ทันที

 • สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๒
 • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
 • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก