คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

ด้วยปรากฏจากการสอบสวนเป็นที่แน่ชัดว่า นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า เชื้อชาติและสัญชาติจีน ได้กระทำกรรมอันเป็นภัย บ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ด้วยการผลิตเฮโรอีนออกจำหน่าย ซึ่งเป็นยาเสพย์ติดอันแรงร้าย ทำลายสุขภาพอนามัยของผู้เสพย์ทั้งในทางร่างกายและจิตใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เฮโรอีนเป็นจำนวนมากได้ ณ บ้านที่อยู่ของนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า นอกจากนั้น ยังมีพยานบุคคลยืนยันโดยปราศจากข้อสงสัย นายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า ได้ประกอบกรรมอันแรงร้ายนี้มาเป็นเวลากว่าปี

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ จึงให้กระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและสวัสดิภาพของประชาชนสืบไป

ให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเร็วที่สุด

 • สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔
 • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
 • (สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
 • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก