คำสั่งศาลอุทธรณ์ คำร้องที่ ปอ 62/2564

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ศาลอาญา
คดีหมายเลขดำที่ อ ๒๘๗/๒๕๖๔
คำร้องที่ ปอ ๖๒/๒๕๖๔
ศาลอุทธรณ์
วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
  • ชนาธิป เหมือนพะวงศ์
  • (นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์)
  • ได้รับคำร้องของ จำเลยที่ ๑ นายอานนท์ นำภา ที ่๒ และนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ ๔ ลงวันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  • หมายเหตุ ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมายังศาลอุทธรณ์ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์
ในคดีอาญา ระหว่าง 
นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ ที่ ๑ กับพวก รวม ๔ คน จำเลย
ความว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
  • คำสั่ง
  • วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า ความผิดตามฟ้องมีอัตราโทษสูง การกระทำตามฟ้องมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคล อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือวุ่นวายขึ้น และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ขึ้นปราศรัยด้วยถ้อยคำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะ กระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดี อย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และมีลักษณะชักนำประชาชนให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายของแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ว่า ถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันในคดีอื่นอีก ส่วนจำเลยที่ ๔ เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระทำความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้มาก่อน อีกทั้งคดีนี้ จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถูกจับกุมตามหมายจับ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแล้ว จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ อาจจะก่อให้เกิดเหตุอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นอีก และน่าเชื่อว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ อาจจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ในระหว่างพิจารณา คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง.

[ลงชื่อ]

[ลงชื่อ]

[ลงชื่อ]

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. (2564, 15 กุมภาพันธ์). ด่วน! ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้น ไม่ให้ประกันตัว "อานนท์-เพนกวิน-สมยศ-หมอลำแบงค์" ในคดีชุมนุม #19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร ระบุอัตราโทษสูง อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย-ส่งผลกระทบวงกว้าง ทั้งคำปราศรัยยังกระทบกระเทือนจิตใจของชาวไทยผู้จงรักภักดี และหากได้รับการปล่อยตัว อาจหลบหนี. สืบค้นจาก https://twitter.com/TLHR2014/status/1361262403065798656
 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"