คําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๒๗/๒๕๕๙

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม
ที่ ๒๒๗/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งพนักงานคุมประพฤติ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแตงตั้งขาราชการและพนักงาน ราชการตําแหนง พนักงานคุมประพฤติซึ่งรับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติเปนพนักงานคุมประพฤติ จํานวน ๙ ราย โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ดังรายนามตอไปนี้

๑. นายชวลิต เสนาคุณ

๒. นายอุดมพร เรืองออน

๓. นางสาวนุมนวล สารบูรณ

๔. นายชนะชัย ศิริไพร

๕. นายพรศักดิ์ แซจาว

๖. นางสาวมัณฑนา ยะโส

๗. นางสาวศิรัส มะสัน

๘. นางสาววีรวิมล จังหวัดมุณี

๙. นายวุฒิพงษ ธรฤทธิ์

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก ไพบูลย คุมฉายา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

อ้างอิงแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"