จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2 (2463)

ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2

ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒
เรื่องพงษาวดารไทย
ของสมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพน ในรัชกาลที่ ๑
ทั้งอรรถแลแปล
พิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายพลโท พระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี
(นพ พหลโยธิน)
ปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

บรรณานุกรม

แก้ไข
  • พนรัตน์ วัดพระเชตุพน, สมเด็จพระ. (2463). จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2 [ญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์), พระ, ผู้แปล]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลโท พระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี (นพ พหลโยธิน) ปีวอก พ.ศ. 2463].
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก