ตำนานพระปริตรและพระปริตร/ข้อบันทึกใจความในพระปริตร

ข้อบันทึกใจความในพระปริตร

 1. มงคลสูตร ธรรมที่เป็นความเจริญ มีอยู่ ๓๘ ประการ ผู้ประพฤติตามธรรมเหล่านั้นย่อมได้ความสวัสดิมงคล ถึงซึ่งความเกษม.
 2. รตนสูตร การเคารพพระรัตนตรัย การฟังธรรม การแสดงธรรม เป็นเครื่องระงับความทุกข์ให้ได้รับความสุข.
 3. กรณียเมตตสูตร ผู้เจริญเมตตาจะอยู่ในที่เช่นไรก็ได้รับความเจริญ.
 4. ขันธปริตร สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ทำร้ายแก่ผู้เจริญเมตตา
  ฉัททันตปริตร ภัยย่อมไม่เกิดแก่ผู้กล่าวความจริง.
 5. โมรปริตร จะรักษาศีลและเจริญภาวนามั่นคงอยู่ได้ก็ด้วยการพิจารณาหลีกเสียจากอกุศล.
 6. วัฏฏกปริตร ความกล่าวสัตย์คุ้มครองตนให้พ้นภัยได้.
 7. ธชัคคสูตร ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นความระลึกชอบ บำบัดความกลัว ความหวาดสะดุ้ง เสียได้.
 8. อาฏานาฏิยปริตร แสดงความเคารพในผู้ควรเคารพ มีพระพุทธเจ้าเป็นอาทิ เป็นความเจริญแก่ตน.
 9. อังคุลิมาลปริตร ความกล่าวสัตย์ย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วย.
 10. โพชฌังคปริตร การฟังธรรมโดยเคารพและบันเทิงในธรรมแล้ว เมื่ออาพาธอยู่ ก็ระงับอาพาธนั้นเสียได้.
 11. อภยปริตร อานุภาพพระรัตนตรัยขจัดอวมงคลได้ในที่ทั้งปวง.
 12. ชยปริตร ชัยชนะของพระพุทธเจ้าได้ด้วยความประพฤติสุจริตในไตรทวารและพระมหากรุณา.