ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 54 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

ตราครุฑ
ตราครุฑ
  • ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
  • ฉบับที่ ๕๔
  • เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ตามที่ ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมาก ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นจำนวนมาก และยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น

เพื่อเป็นการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑ และ ข้อ ๗(๑) ประกอบมาตรา ๒๒ (๑) (๗) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีประกาศ ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้

๑. เฝ้าระวังตนเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน และงดการเดินทางออกไปปฏิบัติภาระกิจนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒. งดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทุกประเภท เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน ถนนคนม่วน(สันโค้งน้อย) กิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ในลักษณะต่างๆ ทุกประเภท

๓. ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค

๔. ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลื่อนการจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
  • ประจญ ปรัชญ์สกุล
  • (นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/
  • ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

บรรณานุกรมแก้ไข

  • "เชียงรายออกประกาศขอความร่วมมือเฝ้าระวังตัวเอง งดเดินทาง อยู่บ้าน 14 วัน" (2564, 17 เมษายน). ประชาชาติ. สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/local-economy/news-649992
 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"