ประกาศพระราชนิยมเรื่องเวลา ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 117

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศพระราชนิยมเรื่องเวลา

ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงวัง รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ธรรมเนียมบาดหมายแต่ก่อนสำหรับการพระราชพิธีฤๅการเสด็จพระราชดำเนินทั้งปวง การกำหนดเวลา เปนแต่เจ้าพนักงานกำหนดไปโดยลำพัง มักเคลื่อนคลาด กระทำให้ผู้น้อยต้องมาคอยเสียเวลาการงานอยู่นาน ๆ บางทีพระราชทานกำหนดเวลาที่แน่นอนให้ เจ้าน่าที่ทั้งปวงมักเลินเล่อเข้าใจเสียว่า เปนเวลาที่เจ้าพนักงานหมายให้มา คงจะต้องมาคอยนาน ๆ ก็มักเฉื่อยแฉะ จนเสด็จพระราชดำเนินออกก็ยังไม่พรักพร้อมก็มี ทุกวันนี้ พระราชกรณีย์ก็มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนอันมาก ทั้งราชการในน่าที่ต่าง ๆ ก็ทวีมากขึ้นทุกกระทรวงทุกกรมตามความเจริญของบ้านเมือง สมควรที่จะตั้งพระราชนิยมในเรื่องเวลาราชการในพระราชสำนักนิ์ขึ้นไว้ให้เปนการแน่นอน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชนิยมขึ้นไว้ว่า

ข้อ  ถ้ามีการพระราชพิธีฤๅการเสด็จพระราชดำเนินอันใดที่ควรมีกำหนดเวลาได้ ให้เสนาบดีกระทรวงวังร่างหมายกำหนดเวลากราบบังคมทูลพระกรุณาก่อนจงทุกครั้ง ยกเสียแต่เปนการที่ไม่เสด็จพระราชดำเนิน ให้เสนาบดีกระทรวงวังกำหนดโดยลำพัง ฤๅเปนการที่ไม่สามารถจะกำหนดเวลาแน่ได้ ก็ให้หมายกำหนดแต่เช้าฤๅบ่ายเย็น อย่ากำหนดโมงให้เข้าใจผิดไป

ข้อ  เมื่อโปรดเกล้าฯ ตามเวลาที่กำหนดนั้น ฤๅทรงแก้ไขประการใดแล้ว ให้กระทรวงวังออกหมายตามกำหนดเวลานั้นโดยตรง ไม่ต้องบอกเผื่อล่วงน่าไว้

ข้อ  ให้ผู้มีน่าที่ทั้งปวงฟังเวลาตามหมายกระทรวงวังเปนเวลาที่แน่นอน ให้มากระทำการฤๅคอยกระทำการตามน่าที่ให้พร้อมแต่ก่อนกำหนดเวลาในหมายนั้นจงทุกน่าที่

ข้อ  ถ้าเจ้าน่าที่ใดขาดน่าที่อันสำคัญจนการนั้นบกพร่องไป ให้เจ้าพนักงานกระทรวงวังจดน่าที่อันขาดฤๅไม่ทันเวลานั้นไว้ แลวินิจฉัยตามการที่ขาดสำคัญแลมิสู้จะสำคัญ

ข้อ  ถ้าเปนแต่มิสู้สำคัญ ให้เปนแต่จดหมายเหตุลงไว้สำหรับกระทรวงวังพอให้ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่นั้นกระทำผิดพระราชนิยมครั้งนั้น ๆ ฤๅต่อว่าเจ้ากระทรวงพอเปนการตักเตือนไว้

ข้อ  ถ้าขาดสำคัญจนถึงควรต้องเกาะ ก็ให้เสนาบดีกระทรวงวังสั่งให้เกาะตามธรรมเนียมเดิม

ข้อ  ถ้าขาดสำคัญจะถึงควรตัดเงินเดือนบ้างเล็กน้อยฤๅมีโทษสถานใดก็ดี จะได้โปรดเกล้าฯ เสนาบดีกระทรวงวังมีหมายสั่งกระทรวงคลังให้ตัดเงินเดือนกรมนั้น กระทรวงนั้น ฤๅบุคคลผู้นั้น ตามสมควรแก่โทษ ฤๅจะโปรดเกล้าฯ ให้ลงโทษเจ้าน่าที่อย่างอื่นตามควรแก่ความผิด

ให้หมายบอกเจ้าน่าที่ทั้งปวงให้ทราบพระราชนิยมอันนี้ให้ทั่วกัน แลจะได้เริ่มใช้ตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกระฐินนี้เปนต้นไป

หมายมาณวันที่ ๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๗

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"