ประกาศยกเลิกกฎหมายเบ็จเสร็จ 2 มาตรา รัตนโกสินทรศก 120

ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศยกเลิกกฎหมายเบ็จเสร็จ
๒ มาตรา
รัตนโกสินทร ๑๒๐

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทั่วกันว่า

ข้อความในกฎหมายลักษณเบ็จเสร็จ น่า ๓๗๔ มาตรา ๔ ซึ่งมีความว่า "มาขอทำที่ไร่ที่นาเรือกสวนป่าน้ำละหารห้วยหนองคลองบึงบางที่ใด ๆ เจ้าของให้ทำแล้ว แลจะเอาของตนคืนนั้น ท่านว่า ให้เอาคืนแต่ใน ๓ ปีลงมา ถ้าแลผู้ขอทำ ๆ พ้น ๓ ปีขึ้นไป ให้สิทธิ์แก่ผู้ขอทำ แต่ในที่จะทำกินไปนั้น ถ้ามิทำกินต่อไป จะขายจำนำ จะให้แก่พี่น้องลูกหลานทำกินสืบไปนั้น มิได้ ที่นั้นให้เปนสิทธิ์แก่เจ้าของเดิม" มาตรา ๑, กับมาตรา ๕, ซึ่งมีความว่า "เช่าที่บ้านที่เรือนท่านอยู่ ถ้าถึงขวบหนึ่งก็ดี สองขวบก็ดี ให้เจ้าบ้านเจ้าที่ว่าแก่ผู้เช่าที่นั้น เอาค่าเช่าให้ครบค่าที่นั้น ถ้าแลละเลยไว้พ้นขวบหนึ่งสองขวบแล้ว แลเจ้าที่เจ้าบ้านมิได้ตักเตือนพ้น ๓ ขวบไปเล่า ให้เอาค่าเช่าแต่กึ่งหนึ่ง แลที่นั้น ให้คงเปนสิทธิ์แก่ผู้เช่าที่นั้นแล" มาตราหนึ่ง ๒ บทนี้ ไม่ได้ยกขึ้นใช้ในการพิพากษาคดีมาช้านานแล้ว ควรยกเลิกเสียได้

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกกฎหมายลักษณเบ็ดเสร็จ น่า ๓๗๔ มาตรา ๔ มาตรา ๕ ซึ่งกล่าวมาข้างต้นนั้นเสีย ไม่ให้ใช้เปนกฎหมายสำหรับแผ่นดินต่อไป

ประกาศมาณวันที่ ๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ เปนวันที่ ๑๑๘๕๙ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"