ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ขอฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทยฯ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศศาลล้มละลายกลาง
เรื่อง ขอฟื้นฟูกิจการ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้

คดีหมายเลขดำที่ ฟฟ๑๐/๒๕๖๓


ถึง นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท / เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ / เจ้าหนี้

ด้วยคดีนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้ และเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท แต่กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓ ขอให้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๐

ศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และนัดไต่สวนคำร้องขอในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา จึงแจ้งให้เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวัดนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน มิฉะนั้น ถือว่า ไม่คัดค้าน

สำเนาคำร้องขอเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ที่งานเก็บสำนวนศาลล้มละลายกลาง


  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
  • (นางสาวสาริศา ห่านประเสริฐ)
  • เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง


หมายเหตุ เจ้าหนี้ในต่างประเทศสามารถแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตอำนาจศาลล้มละลายกลางเป็นผู้รับคำคู่ความและเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีแทนได้
ศาลลล้มละลายกลางจะประกาศเรื่องการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ในวันอังคารและวันศุกร์ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ สยามรัฐ ไทยโพสต์ และมติชน


งานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๑–๓
งานสารบรรณคดี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘–๙

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"