ประกาศศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย เรื่อง การสร้างความเข้าใจฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2564

ด้วยในสภาวะปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook, line, Email และ twitter เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียต่อหน่วยงาน

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย
เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียล

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย จึงขอประกาศให้ครูและบุคลาการในหน่วยงานปฏิบัติ ดังนี้

  1. ห้ามโพสข้อความเกี่ยวกับการรับบริจาคผ่านโซเชียลหรือช่องทางอื่น ๆ ทุกช่องทาง
  2. ห้ามโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นในแง่ลบผ่านสื่อโซเชียล
  3. การงดรับบริจาคทุกประเภทจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  • (นางวิไลลักษณ์ สุขสาย)
  • ผู้อำนวยการ กศน. อำเภออมก๋อย

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"