ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ 7 กันยายน 2488

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ ซึ่งในภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อประเทศว่า "Thailand" ชื่อประชาชนและสัญชาติว่า "Thai" นั้น

บัดนี้ รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ชื่อของประเทศเราเป็นที่นิยมเรียกกันทางต่างประเทศว่า "Siam" จนแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั่วไปมาช้ามานานแล้ว ฉะนั้น จึงให้ใช้ชื่อประเทศในภาษาอังกฤษว่า "Siam" กับชื่อประชาชนและสัญชาติ ให้ใช้ว่า "Siamese" สำหรับในภาษาต่างประเทศอื่น ให้ใช้โดยอนุโลม ส่วนชื่อในภาษาไทย ให้คงใช้ว่า "ไทย" ไปตามเดิม

  • ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๔๘๘
  • ทวี บุณยเกตุ
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"