ประกาศเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 127

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
  • ประกาศเพิ่มเติมวิธีพิจารณา
  • ความอาญา ๑๒๗

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ตามความในพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก ๑๒๐ มาตรา ๓ ซึ่งมีข้อความว่า ในมณฑลกรุงเทพฯ ให้ผู้ว่าราชการเมือง อธิบดี รองอธิบดี เจ้ากรม ปลัดกรม กองตระเวร มีอำนาจออกหมายจับส่งศาล แลออกหมายค้นบ้านเรือน ออกหมายเรียกพยาน ได้เหมือนอย่างผู้พิพากษาศาลโปริสภานั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริห์ว่า นายอำเภอในมณฑลกรุงเทพฯ ก็ย่อมมีหน้าที่ปราบปรามจับกุมโจรผู้ร้ายต่อเนื่องกัน เพื่อที่จะให้เปนการสดวกต่อหน้าที่ราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำเภอในมณฑลกรุงเทพฯ มีอำนาจออกหมายจับ หมายค้น แลหมายเรียกพยานได้ ตามข้อความในพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก ๑๒๐ มาตรา ๓ นั้นทุกประการ

ประกาศมาณวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ เปนวันที่ ๑๔๖๙๖ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"