ประกาศใช้สนธิสัญญาฯ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมันฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2480

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ
ใช้สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ
ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

โดยที่สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน ซึ่งได้ลงนามกันณกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ มีบทในข้อ ๒๕ (๑) ว่า จะได้ใช้บังคับตั้งแต่วันแลกเปลี่ยนสัตยาบันเป็นต้นไป และ

โดยที่สัตยาบันของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกันที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

ฉะนั้น สนธิสัญญานี้จึ่งเป็นอันใช้บังคับแก่ราชอาณาจักรสยามและไรชเยอรมันตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ เป็นต้นไป

อนึ่ง มีหนังสือสัญญาประกอบสนธิสัญญาซึ่งพึงประกาศด้วย คือ

(๑) โปรโตคลภาคผนวก

(๒) จดหมายเหตุแลกเปลี่ยนอนุสนธิข้อ ๑ (๓) ว่าด้วยการจ้างกรรมกรต่างประเทศ

ประมาณมาณวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ เป็นปีที่ ๔ ในรัชชกาลปัจจุบัน

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • (ตามมติคณะรัฐมนตรี)
  • ประดิษฐมนูธรรม
  • รัฐมนตรี

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"