ประกาศใช้เวลารถไฟแลโทรเลข ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2460

ประกาศใช้เวลารถไฟแลโทรเลข

ด้วยมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า การใช้นับเวลาในกรมรถไฟหลวง แลการรับส่งโทรเลขของกรมไปรสีนย์โทรเลขแลของกรมรถไฟหลวงนั้น ยังหาตรงกับที่นิยมใช้อยู่ในนานาประเทศซึ่งต้องทำการติดต่อกันนั้นไม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟหลวงใช้นับเวลาสำหรับการเดินรถไฟแลการรับส่งโทรเลข กับให้กรมไปรสนีย์โทรเลขใช้นับเวลาในการรับส่งโทรเลข ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรียงลำดับกันไปตั้งแต่ ๑ นาฬิกาถึง ๒๔ นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เปนต้นไป ดังที่มีตัวอย่างเทียบให้เห็นต่อไปนี้

นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
นาฬิกา ก.ท. เปน นาฬิกา
๑๐ นาฬิกา ก.ท. เปน ๑๐ นาฬิกา
๑๑ นาฬิกา ก.ท. เปน ๑๑ นาฬิกา
เที่ยงวัน เปน ๑๒ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๑๓ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๑๔ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๑๕ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๑๖ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๑๗ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๑๘ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๑๙ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๒๐ นาฬิกา
นาฬิกา ล.ท. เปน ๒๑ นาฬิกา
๑๐ นาฬิกา ล.ท. เปน ๒๒ นาฬิกา
๑๑ นาฬิกา ล.ท. เปน ๒๓ นาฬิกา
เที่ยงคืน เปน ๒๔ นาฬิกา

ในระหว่างเที่ยงคืนกับ ๑ นาฬิกา ก.ท. เปน ๐ นาฬิกา

ประกาศมาณวันที่ ๑๐ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"